1. 0.1.1 Συντελεστές μαθήματος
   2. 0.1.2 Περιγραφή μαθήματος
   3. 0.1.3 Πρόσθετη βιβλιογραφία
   4. 0.1.4 Βίντεο και βαθμολογούμενα τεστ
   5. 0.1.5 Σύστημα βαθμολόγησης
   6. 0.1.6 Βεβαίωση παρακολούθησης