Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

Βεβαιώνεται με το παρόν ότι ο/η Σάββας Μαντζουρανίδης παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα ΗΥ1.1: Εισαγωγή στην Python

το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με διδάσκοντα τον κ. Νίκο Αβούρη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 6 εβδομάδες —13/11/2017 έως 24/12/2017— με εκτιμώμενη συνολική προσπάθεια 60 ωρών για την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Το μάθημα προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας OpenEdX/gr του Mathesis με τήρηση όλων των καθιερωμένων τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών. Η εξεταστική διαδικασία βασίστηκε στον κώδικα τιμής που δεσμεύονται να τηρούν οι συμμετέχοντες. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του μαθήματος και της εξέτασής του ανήκει αποκλειστικά στον διδάσκοντα.

Noted by

Νίκος Αβούρης

Νίκος Αβούρης