Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

Βεβαιώνεται με το παρόν ότι ο/η Αναστάσιος Φετινίδης παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα ΗΥ3.4: Εισαγωγή στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με Flask

το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με διδάσκοντα τον κ. Δημήτρη Αγγελάκη, προγραμματιστή / τεχνικό υποστήριξης πλατφόρμας Mathesis.

Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 4 εβδομάδες —13/12/2021 έως 24/12/2021 και από 7/1/2022 έως 23/1/2022— με εκτιμώμενη συνολική προσπάθεια 60 ωρών για την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Το μάθημα προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας OpenEdX/gr του Mathesis με τήρηση όλων των καθιερωμένων τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών. Η εξεταστική διαδικασία βασίστηκε στον κώδικα τιμής που δεσμεύονται να τηρούν οι συμμετέχοντες. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του μαθήματος και της εξέτασής του ανήκει αποκλειστικά στον διδάσκοντα. Η αξιολόγηση της τελικής εργασίας έγινε από τον διδάσκοντα και τους βοηθούς του.

Noted by

Δημήτρης Αγγελάκης

Δημήτρης Αγγελάκης